Hesenská mince 2 značky

Německé císařství Hesenské velkovévodství

Reichsadler, státní titul, hodnota, rok

2 marky Hesenského velkovévodství jsou oběžnou a pamětní mincí, která byla vydávána v letech 1876 až 1904. Původně byla vyráběna v mincovně v Darmstadtu, později byla vyráběna v mincovně v Berlíně. První mince v hodnotě 2 marek byla vyrobena v letech 1876 až 1877, tedy v posledních dvou letech vlády velkovévody Ludvíka III (německy Ludwig III; 1806-1877). Nástupce Ludvíka III, Ludvík IV (Ludwig IV; 1837-1892), povolil výrobu druhé mince tohoto nominálu, která byla emitována v letech 1888 a 1891. Ernest Ludvík (Ernst Ludwig; 1868-1937) po svém jmenování velkovévodou hesensko-darmstadtským a rýnským v roce 1892 vyzval k zavedení další mince v hodnotě 2 marek, která byla oficiálně vyráběna v letech 1895-1900. Později umožnil vydat minci v nominální hodnotě připomínající 400. výročí narození historického hesenského landkraběte Filipa I. (1504-1567).

Každá z mincí měla před případnou demonetizací hodnotu odpovídající 2,00 zlaté marky.

Mince Ludvíka III (1876-1877)

Mince Ludvíka III. z roku 1876.

Velkovévoda Ludvík III. stál v čele Hesenska v letech 1848 až 1877 a byl jeho panovníkem, když v roce 1871 pruský král Vilém I. (Wilhelm I.; 1797-1888) sjednotil Německo v říši a prohlásil se jejím prvním císařem (Kaiser). Vilém I. cítil potřebu sjednotit také měny své říše a na základě zákona o německém mincovnictví z roku 1873 zavedl německou zlatou marku, která nahradila v té době používané regionální peníze, včetně vereinsthaleru, který se používal v Hesenském velkovévodství. Zákon rovněž umožnil regionálním panovníkům razit vlastní stříbrné mince v nominálních hodnotách 2 a 5 marek, zatímco dřívější zákon jim umožňoval razit zlaté mince v hodnotách 10 a 20 marek. První mince v hodnotě 2 marek byly v Německém císařství vyraženy v roce 1876 a první mince v této hodnotě vydaná velkovévodstvím Hesensko byla vyrobena v průběhu téhož roku z pověření jeho zesnulého panovníka. Vyráběla se až do velkovévodovy smrti v roce 1877. Stejně jako všechny mince v nominální hodnotě 2 marky, které vydaly státy Německého císařství, je i kus Hesensko-Darmstadtské mince vyroben z ryzího stříbra o hmotnosti 11,111 gramu, průměru 28 milimetrů a tloušťce 2 milimetry. Používá medailérské zarovnání, je opatřen rýhovanou hranou a stejně jako většina mincí má kulatý tvar.

Ve středu averzu je zobrazena vpravo obrácená kníratá busta velkovévody Ludvíka III. Po obvodu mince je německý nápis „LUDWIG III GROSHERZOG VON HESSEN“, což v překladu do češtiny znamená „Ludvík III, velkovévoda hesenský“. Začíná při levém dolním okraji averzu, vlevo od spodní části podobizny Ludvíka III. Legenda se poté obloukovitě rozšiřuje v horní části mince a poté putuje dolů, než skončí na pravém dolním okraji averzu. Pod poprsím velkovévody je umístěna značka mincovny „H“, která označuje výrobu v mincovně Darmstadt v Hesensku.

ČTĚTE:   Italská lira (Napoleonské italské království)

Uprostřed reverzní strany je zobrazen říšský znak tehdejšího německého císařství, který tvoří jednohlavý orel s hlavou obrácenou doleva a roztaženými křídly. Na hrudi orla je přítomna velká rozeta se znakem Pruského království, obklopená řetězem Řádu černé orlice, rytířského řádu, který pruští panovníci udělovali od roku 1701. Nad hlavou orla je německá státní koruna. Německý státní název „DEUTSCHES REICH“ (česky „Německé císařství“) je vyveden po obvodu mince, začíná na levé straně reverzu, obloukovitě se stáčí nahoru a končí při pravém horním okraji. Za ním následuje datum ražby. Úplně dole na minci je podél okraje obloukovitě umístěn nápis „ZWEI MARK“ (česky „Dvě značky“), který je od státního názvu a data ražby nahoře oddělen pěticípou hvězdou po obou stranách.

Celkem bylo vyrobeno 540 108 kusů mince: 202 108 kusů v roce 1876 a 338 000 kusů v roce 1877.

Mince Ludvíka IV (1888-1891)

Pokud by velkovévoda Ludvík III. zplodil nějaké děti, stal by se jeho nejstarší syn po jeho smrti panovníkem v Hesensku-Darmstadtu a na Rýně podle dědického řádu platného v Německu i jinde v Evropě. Odtud by titul velkovévody přešel na jeho bratra, prince Karla (Karl; 1809-1877), který však zemřel na nemoc několik měsíců před Ludvíkem III. Velkovévodou hessensko-darmstadtským a rýnským se tak v roce 1877 stal Ludvík IV, synovec Ludvíka III a nejstarší syn prince Karla. Přestože jeho vláda začala v roce 1877, Ludvík IV. povolil ražbu mince v hodnotě 2 marek se svou podobiznou až o jedenáct let později v roce 1888. Taková mince byla později znovu vyražena v roce 1891, i když s upraveným reverzem.

Uprostřed averzu je zobrazeno vpravo obrácené poprsí velkovévody Ludvíka IV. s plnovousem a knírem. Legenda „LUDWIG IV GROSHERZOG VON HESSEN“ (česky: „Ludvík IV., velkovévoda hesenský“) je umístěna po obvodu mince, začíná u levého spodního okraje, obloukovitě se stáčí k hornímu okraji averzu a končí v pravé dolní části mince. Pod podobiznou velkovévody je drobným písmem uvedena značka mincovny „A“, která označuje výrobu v berlínské mincovně.

Reverzní strana mincí z roku 1888 je až na datum prakticky totožná s mincemi Ludvíka III. o hodnotě 2 marek. Říšský znak na reverzu z roku 1891 je však jiný, neboť byl změněn v roce 1888, kdy Vilém II (Wilhelm II; 1859-1941) vystřídal svého otce Fridricha III (Friedrich III; 1831-1888) ve funkci německého císaře. Verze říšského znaku Viléma II. je velmi podobná té, kterou používali Vilém I. a Fridrich III. Štít na hrudi orla je však proporčně podstatně menší, stejně jako hlava orla, zatímco nohy ptáka a pera na jeho křídlech jsou větší. Kromě vyobrazení státního symbolu nejsou žádné další změny pozoruhodné.

ČTĚTE:   SAR - saúdský rijál

Celkem bylo vyrobeno nejméně 85 500 kusů Ludvíka IV.: 22 850 kusů v roce 1888 a více než 62 650 kusů v roce 1891. Z toho asi 500 kusů z roku 1888 a neznámý počet z roku 1891 bylo vyraženo v kvalitě proof.

Ernest Ludvík, nejstarší syn Ludvíka IV., nastoupil po smrti svého otce v roce 1892 jako velkovévoda hesensko-darmstadtský a rýnský. Tuto funkci oficiálně zastával až do ztráty trůnu během německé revoluce v roce 1918. Poté pokračoval ve funkci titulárního velkovévody hesenského až do své smrti v roce 1937. V roce 1895, ve třetím roce své vlády, poprvé povolil ražbu dvousetmarky (na obrázku výše) se svou podobiznou. Taková mince se pak vyráběla do roku 1896 a poté znovu v letech 1898 až 1900.

Uprostřed lícní strany mince se nachází vlevo obrácená kníratá busta velkovévody Ernesta Ludvíka. Po obvodu averzu je německý opis „ERNST LUDWIG GROSHERZOG VON HESSEN“, což v překladu znamená „Ernest Ludvík, velkovévoda hesenský“. Tento text začíná při levém spodním okraji mince, obloukovitě se rozšiřuje v horní části averzu a končí při pravém spodním okraji. Pod poprsím velkovévody se nachází malá značka mincovny „A“, která označuje výrobu v Berlíně.

Reverzní strana je prakticky totožná s mincí Ludvíka IV. z roku 1891 o hodnotě 2 marek, s výjimkou vytištěného data.

Během pěti let výroby bylo vyraženo celkem přibližně 159 678 exemplářů mince Ernesta Ludvíka, z toho v roce 1896 a v letech 1898 až 1900 celkem 888 proofů.

Filip I., přezdívaný der Großmütige („Velkomyslný“), byl v letech 1509 až 1567 hesenským landkrabím a významným představitelem protestantské reformace. Narodil se 13. listopadu 1504 v Marburku jako jediný syn landkraběte Viléma II (Wilhelm II; 1469-1509) a landkraběnky Anny (1485-1525). Pro svůj přínos v oblasti politiky a náboženství je jeho odkaz stále uznáván. V roce 1904 povolil velkovévoda Ernest Ludvík u příležitosti 400. výročí narození Filipa I. ražbu pamětní mince v hodnotě 2 marek a také 5 marek.

Ve středu averzu jsou zobrazeny vlevo obrácené busty velkovévody Ernesta Ludvíka a bývalého landkraběte Filipa I., přičemž první z nich je zobrazena v popředí a druhá uprostřed. Viditelné jsou rovněž límce jejich oděvů, které končí těsně pod jejich hlavami. Podél okraje mince je vepsán text „PHILIPP – LANDGRAF – Z – HESSEN – ERNST – LUDWIG – GROSSHERZOG – V – HESSEN – U – B – R“, což je zkrácená podoba Philipp, Landgraf zu Hessen; Ernst Ludwig, Grossherzog von Hessen und bei Rhein (česky: Filip, landgraf z Hesenska; Ernst Ludvík, Grossherzog z Hesenska a z Rýna; pozn. překl: „Philip, Landgrave of Hesse; Ernest Ludwig, Grand Duke of Hesse and by Rhine (Filip, landkrabě hesenský; Ernest Ludvík, velkovévoda hesenský a rýnský). Taková legenda začíná na levém dolním okraji mince, obloukovitě se nahoře stáčí a končí na pravém dolním okraji averzu. Mezi prvním použitím slova „HESSEN“ a jménem „ERNST“ se nachází malý hesenský erb – tvořený rampouchem lva uprostřed erbu -, který je použit jako oddělovač mezi tituly Filipa I. a Ernesta Ludvíka. Další skupina slov je umístěna mezi vnějším textem a vyobrazením hesenských panovníků a zní „VERBUM – DNI – MANET – IN – AETERNUM“. Tento nápis, zkrácená forma latinského verbum Domini manet in aeternum, což v překladu znamená „slovo Páně trvá“, byl používán jako heslo v době protestantské reformace. Text na minci obtáčí oblouky vnější legendy a mezi slovy „MANET“ a „IN“ je oddělen bustami Filipa I. a Ernesta Ludvíka. Pod podobiznami panovníků je vytištěn nápis „13 – NOV – 1504 – 1904“, přičemž „13 – NOV“ je napsáno na jednom řádku a letopočty na druhém. Tento text znamená, že 13. listopadu 1504 se narodil Filip I. a že na stejné datum v roce 1904 připadnou jeho 400. narozeniny. Na minci není uvedena značka mincovny, ale je ověřeno, že mince byla vyrobena v Berlíně.

ČTĚTE:   Sněhurka

Reverzní strana mince je velmi podobná minci Ludvíka IV. z roku 1891 a běžné oběžence Ernesta Ludvíka, i když datum „1904“ se liší.

Celkem bylo vyrobeno 102 250 exemplářů mince, z toho 2 250 exemplářů v proof provedení. Tyto proofy mají matnou povrchovou úpravu averzu a leštěný reverz.