Návratnost průměrného zaměstnaného kapitálu – ROACE Definice

Návratnost průměrného použitého kapitálu (ROACE) je finanční poměr, který znázorňuje ziskovost v porovnání s investicemi, které podnik uskutečnil sám o sobě. Tato metrika se liší od souvisejícího výpočtu návratnosti použitého kapitálu (ROCE) tím, že bere průměry počátečního a konečného kapitálu za určité období, na rozdíl od hodnoty kapitálu na konci období.

Vzorec pro ROACE jeROACE

=

EBIT

Průměrná aktiva celkem

L

kde:

EBIT

=

Zisk před úroky a daněmi

L

=

Průměrné současné závazky

\begin{aligned} &\text{ROACE} = \frac{ \text{EBIT} }{ \text{Průměrná celková aktiva} – \text{L} \\ &\textbf{where:} \\ &\text{EBIT} = \text{Zisk před úroky a daněmi} \\\ &\text{L} = \text{Průměrné současné závazky} \\\ \end{aligned}

​ROACE=Průměrná aktiva celkem−LEBIT​kde:EBIT=Zisk před úroky a daněmiL=Průměrné současné závazky​

Co vám říká návratnost průměrného zaměstnaného kapitálu?

Návratnost průměrně použitého kapitálu (ROACE) je užitečný poměr při analýze podniků v kapitálově náročných odvětvích, jako je ropa. Podniky, které mohou stlačit vyšší zisky z menšího množství kapitálových aktiv, budou mít vyšší ROACE než podniky, které nejsou tak efektivní při konverzi kapitálu na zisk. Vzorec pro tento poměr používá EBIT v čitateli a dělí jej průměrnými celkovými aktivy minus průměrnými krátkodobými závazky.

Fundamentální analytici a investoři rádi používají metriku ROACE, protože porovnává ziskovost společnosti s celkovými investicemi do nového kapitálu.

Příklad použití ROACE

Jako hypotetický příklad, jak vypočítat ROACE, předpokládejme, že firma začíná rok s 500 000 dolary v aktivech a 200 000 dolary v závazcích. Končí rok s 550 000 dolary v aktivech a stejnými 200 000 dolary v závazcích. V průběhu roku firma vydělala 150 000 dolarů příjmů a měla 90 000 dolarů celkových provozních výdajů. Krok první je vypočítat EBIT:EBIT

=

R

O

=

$

1

5

0

,

0

0

0

$

9

0

,

0

0

0

=

$

6

0

,

0

0

0

kde:

R

=

Příjmy

O

=

Provozní náklady

\begin{aligned} &\text{EBIT} = \text{R} – \text{O} = \$150,000 – \$90,000 = \$60,000 \\ &\textbf{where:} \\ &\text{R} = \text{Revenue} \\ &\text{O} = \text{Provozní výdaje} \\ \end{aligned}

ČTĚTE:   Cross-Sectional Analysis

​EBIT=R−O=$150,000−$90,000=$60,000kde:R=RevenueO=Provozní výdaje​

Druhým krokem je výpočet průměrného použitého kapitálu. Ten se rovná průměru celkových aktiv minus závazky na začátku roku a na konci roku:CB

=

$

5

0

0

,

0

0

0

$

2

0

0

,

0

0

=

$

3

0

0

0

,

0

0

0

kde:

CB

=

Vložený kapitál počátkem roku

\begin{aligned} \text{CB} = \$500,000 – \$200,000 = \$300,000 \\ &\textbf{where:} \\ &\text{CB} = \text{Vložený kapitál počátkem roku} \\ \end{aligned}

​CB=$500,000−$200,000=$300,000kde:CB=Vložený kapitál počátkem roku​CE

=

$

5

5

0

,

0

0

0

$

2

0

,

0

0

0

=

$

3

5

0

,

0

0

0

0

kde:

CE

=

Kapitálová účast na konci roku

\begin{aligned} &\text{CE} = \$550,000 – \$200,000 = \$350,000 \\ &\textbf{kde:} \\\ &\text{CE} = \text{Kapitálová účast na konci roku} \\ \end{aligned}

​CE=$550,000−$200,000=$350,000kde:CE=Kapitálová účast na konci roku​AC

=

$

3

0

0

,

0

0

0

+

$

3

5

0

,

0

0

0

2

=

$

3

2

5

,

0

0

0

kde:

AC

=

Průměrný použitý kapitál

\begin{aligned} &\text{AC} = \frac{ \$300,000 + \$350,000 }{ 2 } = \$325,000 \\ &\text{AC} = \text{Průměrný použitý kapitál} \\ \end{aligned}

​AC=2$300,000+$350,000​=$325,000kde:AC=Průměrný použitý kapitál​

A konečně vydělením EBIT průměrným použitým kapitálem se ROACE určí:ROACE

=

$

6

0

,

0

0

0

$

3

2

5

,

0

0

0

=

1

8

.

4

6

%

\begin{aligned} &\text{ROACE} = \frac{ \$60,000 }{ \$325,000 } = 18,46\% \\ \end{aligned}

​ROACE=$325,000$60,000​=18,46%​

Rozdíl mezi ROACE a ROCE

Návratnost vloženého kapitálu (ROCE) je úzce související finanční poměr, který také měří ziskovost společnosti a efektivitu, s jakou je její kapitál využíván. ROCE se vypočítá takto:ROCE

=

EBIT

Kapitál zaměstnaný

\begin{aligned} &\text{ROCE} = \frac{ \text{EBIT} }{ \text{Kapitál zaměstnaný} \\ \end{aligned}

​ROCE=Kapitál zaměstnaný EBIT​​

Použitý kapitál, také známý jako použité prostředky, je celková částka kapitálu použitá pro získání zisku firmou nebo projektem. Je to hodnota všech aktiv použitých v obchodní nebo obchodní jednotce a lze ji vypočítat odečtením krátkodobých závazků od celkových aktiv. ROACE na druhé straně používá průměrná aktiva a závazky. Průměr za období vyhlazuje čísla, aby se odstranil vliv odlehlých situací, jako jsou sezónní výkyvy nebo pokles podnikatelské činnosti.

Omezení ROACE

Investoři by měli být při používání tohoto poměru opatrní, protože kapitálová aktiva, jako je rafinérie, mohou být v průběhu času odepisována. Pokud se z aktiva v každém období vytvoří stejný zisk, odepisované aktivum zvýší ROACE, protože je méně hodnotné. Díky tomu to vypadá, jako by společnost kapitál dobře využívala, i když ve skutečnosti žádné další investice neprovádí.