Ustanovení o průřezu

Co je přeříznutá klauzule?

Cut-through clause je ustanovení zajistné smlouvy, které umožňuje jiné straně, než je postupující společnost a zajišťovna, mít práva vyplývající z této smlouvy. Cut-through clauses jsou často vyvolány konkrétními událostmi, například když se postupující společnost dostane do platební neschopnosti.

Klíčové způsoby

Jak funguje přeříznutá klauzule

Vztah mezi postupující společností a zajistitelem se mění, pokud je přítomna klauzule o snížení pojistného plnění.Zajišťovací smlouva je uzavřena mezi postupující společností, například pojišťovnou, a zajišťovnou. Pojišťovně vždy hrozí, že nastane událost, která by měla za následek vyplacení pojistných plnění jejich pojistníků. Pojišťovna může snížit riziko vyplacení svých pojistek postoupením nebo převedením některých svých pojistek na jiného pojistitele – tzv. zajistitele. Zajišťovna obdrží část pojistek postupující společnosti a výměnou za to dostane zaplacenou část pojistného, které postupující společnost – tzv. postupující – vydělá od svých zákazníků pojistníků.

Výsledkem je, že zajišťovna souhlasí s tím, že postupující společnost odškodní z uplatněných nároků. Zajišťovací smlouva je typicky uzavřena mezi postupující společností a zajistitelem a nikoli jinými stranami, například pojistníky. Jinými slovy, ani pojištěný nemůže nutit zajišťovnu, aby jednala, protože pojištěný není součástí smluvního vztahu mezi postupujícím a zajistitelem. Odříznutá klauzule však tento smluvní vztah mění a umožňuje třetí straně mít vůči zajišťovně práva.

Tato práva však nabývají účinnosti pouze v případě, že bylo uplatněno ustanovení o omezení. Ustanovení o omezení je klauzule v rámci zajišťovací smlouvy, která umožňuje třetí straně mít za určitých okolností práva. Ustanovení o omezení v podstatě smlouvu krátí. Lze však požadovat i ustanovení o omezení, které je samostatným dodatkem umožňujícím třetí straně uplatnit nárok na náhradu škody od zajistitele v případě, že postupující strana není schopna zaplatit.

Jak se používá přeřezávací klauzule

K zajistným smlouvám se nejčastěji připojují doložky o snížení pojistného plnění, když se postupující společnost potýká s problémy nebo se dostane do finanční platební neschopnosti, což znamená, že není schopna splácet své dluhy. Součástí by mohla být i doložka o snížení pojistného plnění, která umožňuje finanční výplaty zajistitelem za pojistná plnění. Pojištěné strany, které získají práva podle doložky, obvykle nejvíce potřebují ochranu, když je pojišťovna v platební neschopnosti a nemůže splácet pojistná plnění, nebo je likvidována regulačními orgány v pojišťovnictví.

ČTĚTE:   Doložka o znovuobnovení

Pojistné smlouvy a vztahy mezi zajišťovnami, cedenty a pojištěnci se mohou stát poměrně složitými. Například i zajistitelé postoupí část svých smluv jiným zajistitelům v procesu zvaném retrocese. Přijímající zajišťovna smluv od jiného zajistitele se nazývá retrocesionář.

Všechny tyto akce postoupení pojistek od jedné pojišťovny druhé pomáhají pojišťovnictví rozložit riziko, že pojistná plnění budou vyplacena jedním pojistitelem. Jinými slovy, postoupení pojistek pomáhá zabránit tomu, aby jeden pojistitel vydržel nápor výplat po závažné události, například přírodní katastrofě.

Ustanovení o snížení emisí umožňuje třetím stranám, jako jsou zajistitelé, pojišťovny a pojistníci, změnit původní zajišťovací smlouvu a získat přístup k finančním prostředkům nebo právům v rámci této smlouvy.

Okolnosti se však mohou stát náročnými, když má zajistitel závazek vůči postupujícímu subjektu, zatímco pojistníci také podávají žádost o peníze od postupujícího subjektu. V důsledku toho může být zajistitel zachycen mezi protichůdnými požadavky mezi pojištěným, postupujícím a ostatními zajistiteli. V těchto náročných situacích může pomoci jasně definovaná klauzule o omezení, zejména pokud je postupující subjekt v platební neschopnosti.

Výhody doložky o řezání

Pro všechny zúčastněné strany, včetně pojištěného, zajistitele a cedující pojišťovny, existují četné výhody, které mohou přinést ustanovení o snížení pojistného plnění.

Pojistitelé

Pojistitelé těží z přidané ochrany, kterou jim poskytují škrty v ustanoveních. Místo toho, aby pojistníci museli spolupracovat s regulačními orgány pojišťoven na uplatňování nároků vůči nesolventnímu pojistiteli, mohou spolupracovat přímo se zajistitelem.

Pojišťovna Ceding

Cedingové pojišťovny považují doložku za užitečnou, protože zajišťuje, že zajišťovna ručí za plnění z pojistných událostí, což umožňuje společnosti, která nemusí být obvykle schopna přilákat větší komerční klienty, aby se zdála být stabilnější, a tedy atraktivnější.

Zajišťovna

Zajišťovatelé považují doložku za užitečnou, protože jim může umožnit poskytovat služby v oblastech, kde nemusí být licencována. Klauzule cut-through funguje jako konkurenční nástroj, který umožňuje zajistiteli podchytit určitý typ zajišťovací činnosti.Může však být připojena i cut-through doložka, která může pomoci zajistitelům, kteří nemají licenci v konkrétní oblasti, zajišťovat.