Volný peněžní tok do firmy (FCFF)

Co je volný peněžní tok do firmy (FCFF)?

Volný peněžní tok do firmy (FCFF) představuje objem peněžního toku z operací, které jsou k dispozici pro distribuci po započtení odpisových výdajů, daní, provozního kapitálu a investic. FCFF je měření ziskovosti společnosti po započtení všech výdajů a reinvestic. Je to jeden z mnoha měřítek používaných k porovnání a analýze finančního zdraví firmy.

Klíčové způsoby

Pochopení volného peněžního toku

Pochopení volného peněžního toku do firmy (FCFF)

FCFF představuje hotovost, kterou mají investoři k dispozici poté, co společnost uhradí veškeré své obchodní náklady, investuje do krátkodobých aktiv (např. zásob) a investuje do dlouhodobých aktiv (např. vybavení). FCFF zahrnuje držitele dluhopisů a akcionáře jako příjemce při posuzování peněz, které investorům zbývají.

Výpočet FCFF je ukazatelem operací společnosti a její výkonnosti. FCFF zohledňuje veškeré peněžní přítoky ve formě výnosů, veškeré peněžní odtoky ve formě běžných výdajů a veškeré reinvestované peněžní prostředky určené k růstu podniku. Peníze, které zbývají po provedení všech těchto operací, představují FCFF společnosti.

Volný peněžní tok je pravděpodobně nejdůležitějším finančním ukazatelem hodnoty akcií společnosti. Hodnota/cena akcií se považuje za součet očekávaných budoucích peněžních toků společnosti. Ne vždy jsou však akcie přesně oceněny. Pochopení FCFF společnosti umožňuje investorům otestovat, zda je akcie spravedlivě oceněna. FCFF také představuje schopnost společnosti vyplácet dividendy, provádět zpětné odkupy akcií nebo splácet držitelům dluhů. Každý investor, který chce investovat do firemního dluhopisu nebo veřejného kapitálu společnosti, by si měl jeho FCFF ověřit.

Kladná hodnota FCFF znamená, že podniku po odečtení nákladů zbývá hotovost. Záporná hodnota znamená, že podnik nevytvořil dostatečné příjmy k pokrytí svých nákladů a investičních činností. V druhém případě by měl investor pátrat hlouběji, aby posoudil, proč náklady a investice převyšují výnosy. Může to být výsledek konkrétního obchodního účelu, jako v případě technologicky vyspělých společností, které provádějí konzistentní vnější investice, nebo to může být signál finančních problémů.

ČTĚTE:   Obchodní modely: Jak firmy vydělávají peníze

Výpočet volných peněžních toků do firmy (FCFF)

Výpočet pro FCFF může mít několik podob a je důležité porozumět každé verzi. Nejběžnější rovnice je následující:FCFF

=

NI

+

NC

+

(

I

×

(

1

TR

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

LI

IWC

kde:

NI

=

Čistý příjem

NC

=

Nepeněžní poplatky

I

=

Úrok

TR

=

Sazba daně

LI

=

Dlouhodobé investice

IWC

=

Investice do provozního kapitálu

\begin{aligned} &\text{FCFF} = \text{NI} + \text{NC} + ( \text{I} \times ( 1 – \text{TR} ) – \text{LI} – \text{IWC} \\ &\textbf{where:} \\ &\text{NI} = \text{Čistý příjem} \\\ &\text{NC} = \text{Nepeněžní poplatky} \\ &\text{I} = \text{Úrok} \\ &\text{TR} = \text{Sazba daně} \\\ &\text{LI} = \text{Dlouhodobé investice} \\ &\text{IWC} = \text{Investice do pracovního kapitálu} \\\ \end{aligned}

​FCFF=NI+NC+(I×(1−TR))−LI−IWCwhere:NI=Net incomeNC=Non-cash chargesI=InterestTR=Tax RateLI=Long-term InvestmentsIWC=Investments in Working Capital​FCFF

=

CFO

+

(

IE

×

(

1

TR

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

CAPEX

kde:

CFO

=

Peněžní tok z operací

IE

=

Úrokové výdaje

CAPEX

=

Kapitálové výdaje

\begin{aligned} &\text{FCFF} = \text{CFO} + ( \text{IE} \times ( 1 – \text{TR} ) – \text{CAPEX} \\ &\textbf{where:} \\ &\text{CFO} = \text{Peněžní tok z operací} \\ &\text{IE} = \text{Úrokové výdaje} \\ &\text{CAPEX} = \text{Kapitálové výdaje} \\ \end{aligned}

​FCFF=CFO+(IE×(1−TR))−CAPEXwhere:CFO=Cash flow from operationsIE=Interest ExpenseCAPEX=Capital spending​FCFF

=

(

EBIT

×

(

1

TR

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

D

LI

IWC

kde:

EBIT

=

Zisk před úroky a daněmi

D

=

Odpisy

\begin{aligned} &\text{FCFF} = ( \text{EBIT} \times ( 1 – \text{TR} ) – \text{D} – \text{LI} – \text{IWC} \\ &\textbf{where:} \\ &\text{EBIT} = \text{Zisk před úroky a daněmi} \\\ &\text{D} = \text{Odpisy} \\ \end{aligned}

​FCFF=(EBIT×(1−TR))−D−LI−IWCwhere:EBIT=Zisk před úroky a zdaněníD=Odpisy​FCFF

=

(

EBITDA

×

(

1

TR

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

+

(

D

×

TR

(Text s významem pro EHP)

LI

FCFF

=

IWC

kde:

EBITDA

=

Zisk před úroky, daně, odpisy

a amortizace

\begin{aligned} &\text{FCFF} = ( \text{EBITDA} \times ( 1 – \text{TR} ) + ( \text{D} \times \text{TR} ) – \text{LI} \\ &\phantom {\text{FCFF} =} – \text{IWC} \\ &\textbf{where:} \\\ &\text{EBITDA} = \text{Zisk před úroky, daněmi, odpisy} \\ &\text{a amortizace} \\\ \end{aligned}

ČTĚTE:   Centra pro Medicare & Medicaid Services (CMS)

​FCFF=(EBITDA×(1−TR)+(D×TR)−LIFCFF=−IWCwhere:EBITDA=Zisk před úroky, daně, odpisy a amortizace​

Real World Example of Free Cash Flow to the Firm (FCFF)

Podíváme-li se na výkaz peněžních toků Exxonu, vidíme, že společnost měla v roce 2018 8 8,519 miliardy dolarů v provozních peněžních tocích (pod, modře). Společnost také investovala do nových závodů a zařízení, nakoupila aktiva v hodnotě 3,349 miliardy dolarů (modře). Nákup je výdaj na kapitálové výdaje (CAPEX) v hotovosti. Ve stejném období Exxon zaplatil 300 milionů dolarů na úrocích, podléhajících 30% daňové sazbě.

FCFF lze vypočítat pomocí této verze vzorce:FCFF

=

CFO

+

(

IE

×

(

1

TR

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

CAPEX

\begin{aligned} &\text{FCFF} = \text{CFO} + ( \text{IE} \times ( 1 – \text{TR} ) – \text{CAPEX} \\ \end{aligned}

​FCFF=CFO+(IE×(1−TR))−CAPEX​

Ve výše uvedeném příkladu by se FCFF vypočítal takto:FCFF

=

a)

$

8

,

5

1

9

Milion

+

(

$

3

0

0

Milion

×

(

1

Ne.

3

0

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

FCFF

=

a)

$

3

,

3

4

9

Milion

=

a)

$

5

Ne.

3

8

Miliardy

\begin{aligned} \text{FCFF} = &\ \$8,519 \text{ Million} + ( \$300 \text{ Million} \times ( 1 – .30 ) ) – \\ \phantom {\text{FCFF} =} &\ \$3,349 \text{ Million} \\ = &\ \$5.38 \text{ Billion} \\ \end{aligned}

FCFF=FCFF==​ $8,519 Million+($300 Million×(1−.30))− $3,349 Million $5.38 Billion​

Rozdíl mezi peněžním tokem a volným peněžním tokem do firmy (FCFF)

Peněžní tok je čistá výše hotovosti a peněžních ekvivalentů, které jsou převáděny do společnosti a z ní.Pozitivní peněžní tok naznačuje, že se likvidní aktiva společnosti zvyšují, což jí umožňuje vypořádat dluhy, reinvestovat do svého podnikání, vracet peníze akcionářům a platit výdaje.

Peněžní tok je vykázán ve výkazu peněžních toků, který obsahuje tři oddíly podrobně popisující činnosti.Těmito třemi oddíly jsou peněžní tok z provozních činností, investičních činností a finančních činností.

FCFF jsou peněžní toky, které společnost produkuje prostřednictvím svých operací po odečtení veškerých výdajů na investice do dlouhodobých aktiv, jako jsou pozemky, budovy a zařízení, a po započtení odpisových nákladů, daní, provozního kapitálu a úroků. Jinými slovy, volný peněžní tok do firmy je hotovost, která zbude po zaplacení provozních nákladů a kapitálových výdajů společnosti.

ČTĚTE:   Bankovní investiční smlouva (BIC)

Zvláštní úvahy

Přestože poskytuje množství cenných informací, které investoři oceňují, FCFF není neomylný. Mazané společnosti mají stále prostor, pokud jde o účetní triky. Bez regulačního standardu pro určování FCFF se investoři často neshodnou na tom, které položky by měly a neměly být považovány za kapitálové výdaje.

Investoři tak musí sledovat společnosti s vysokou úrovní FCFF, aby zjistili, zda tyto společnosti nepodceňují kapitálové výdaje a výzkum a vývoj. Společnosti mohou FCFF dočasně podpořit také tím, že protáhnou své platby, zpřísní politiku inkasa plateb a vyčerpají zásoby. Tyto činnosti snižují současné závazky a změny pracovního kapitálu, dopady však budou pravděpodobně dočasné.