Příhodová studie

Co je to studie událostí?

Událostní studie je empirická analýza, která zkoumá vliv významného výskytu katalyzátoru nebo podmíněné události na hodnotu cenného papíru, například akcií společnosti.

Událostní studie mohou odhalit důležité informace o tom, jak bude cenný papír pravděpodobně reagovat na danou událost. Příklady událostí, které ovlivňují hodnotu cenného papíru, zahrnují podání žádosti o konkurzní ochranu podle kapitoly 11, kladné oznámení fúze nebo neplnění závazků ze strany společnosti.

Klíčové způsoby

Jak funguje studie událostí

Studie událostí, známá také jako analýza historie událostí, používá statistické metody, používá čas jako závislou proměnnou a pak hledá proměnné, které vysvětlují dobu trvání události – nebo dobu, než událost nastane.

Událostní studie, které využívají čas tímto způsobem, jsou často používány v pojišťovnictví k odhadu úmrtnosti a výpočtu životních tabulek. V podnikání mohou být tyto typy studií místo toho použity k předpovědi, kolik času zbývá do selhání zařízení. Alternativně mohou být použity k předpovědi, jak dlouho bude trvat, než společnost ukončí svou činnost.

Studie událostí, ať už na mikro- nebo makroúrovni, se snaží zjistit, zda konkrétní událost má nebo bude mít dopad na finanční výkonnost podniku nebo ekonomiky.

Jiné studie událostí, například analýza přerušených časových řad (ITSA), porovnávají trend před událostí a po ní, aby vysvětlily, jak a do jaké míry událost změnila společnost nebo cenný papír. Tuto metodu lze také použít, aby se zjistilo, zda provádění konkrétního politického opatření vedlo po jeho zavedení k nějaké statisticky významné změně.

Událostní studie prováděná na konkrétní společnosti zkoumá veškeré změny v ceně jejích akcií a to, jak souvisí s danou událostí. Lze ji použít jako makroekonomický nástroj, stejně jako analyzovat vliv události na odvětví, odvětví nebo celkový trh tím, že se podíváme na dopad změny v nabídce a poptávce.

ČTĚTE:   Absolutní míra

Metodika studie příhod

Teoreticky bere cena akcií v úvahu všechny dostupné informace a očekávání ohledně budoucnosti. Podle této teorie je možné analyzovat vliv konkrétní události na společnost tím, že se podíváme na související dopad na akcie společnosti.

Tržní model je nejběžnější analýzou používanou pro případovou studii. Tato metodika se zabývá skutečnými výnosy referenčního trhu podle výchozího stavu a sleduje korelaci akcií společnosti s výchozím stavem.

Tržní model sleduje abnormální výnosy v konkrétní den události, studuje výnosy akcií a porovnává je s běžnými nebo průměrnými výnosy. Rozdíl je skutečný dopad na společnost. Tato technika může být použita v čase, analyzuje po sobě jdoucí dny, aby pochopil, jak událost ovlivňuje akcie v čase.

Studie událostí může odhalit větší trendy nebo vzorce na trhu. Pokud je stejný typ modelu použit k analýze více událostí stejného typu, může předpovědět, jak ceny akcií obvykle reagují na konkrétní událost.

Co je Event Study v ekonomii?

V ekonomii, stejně jako ve finančnictví, se studie událostí týká toho, zda na finančních trzích existuje statistický vztah mezi konkrétní událostí a cenou nebo hodnotou akcií veřejné společnosti.

Co je akciová událost?

Akciová událost je, když akcie společnosti prochází změnou, jako je rozdělení akcií, reklasifikace, výplata dividend, kombinace akcií nebo jakákoli jiná událost, která má dopad na akcionáře.

Jaké jsou kroky při provádění Event Study?

Prvním krokem ve studii událostí je definování události, pak výběr společností, které událost teoreticky ovlivní. Odtud by měly být určeny normální výnosy a abnormální výnosy pomocí různých modelů, jako je model konstantní průměrné návratnosti, tržní model, různé ekonomické modely a tak dále. Dalším krokem by bylo měření a analýza abnormálních výnosů.