Návratnost vlastního kapitálu (ROE)

Co je návratnost vlastního kapitálu (ROE)?

Návratnost vlastního kapitálu (ROE) je míra finanční výkonnosti vypočítaná vydělením čistého příjmu vlastním kapitálem akcionářů. Protože vlastní kapitál akcionářů se rovná aktivům společnosti minus její dluh, ROE se považuje za návratnost čistých aktiv. ROE se považuje za ukazatel ziskovosti korporace a toho, jak efektivní je při vytváření zisku.

Klíčové způsoby

Návratnost vlastního kapitálu (ROE)

Výpočet návratnosti vlastního kapitálu (ROE)

Návratnost vlastního kapitálu je vyjádřena v procentech a lze ji vypočítat pro jakoukoli společnost, pokud jsou čistý příjem i vlastní kapitál kladná čísla. Čistý příjem se vypočítá před vyplacením dividend společným akcionářům a po vyplacení dividend přednostním akcionářům a úroků věřitelům.

Návratnost vlastního kapitálu

=

Čistý příjem

Průměrný vlastní kapitál akcionářů

\begin{aligned} &\text{Návratnost vlastního kapitálu} = \dfrac{\text{Čistý příjem}}{\text{Průměrný vlastní kapitál akcionářů}}\\ \end{aligned}

​Návratnost vlastního kapitálu=Průměrný vlastní kapitál akcionářů Čistý příjem​​

Čistý výnos je částka výnosů, čistých výdajů a daní, které společnost vytvoří za dané období. Průměrný vlastní kapitál akcionářů se vypočítá sečtením vlastního kapitálu na začátku období. Začátek a konec období by se měly shodovat s obdobím, během kterého vzniká čistý výnos.

Čistý výnos za poslední celý fiskální rok nebo za posledních 12 měsíců se nachází ve výsledovce – součet finančních aktivit za toto období. Vlastní jmění akcionářů pochází z rozvahy – provozní bilance celé historie změn aktiv a závazků společnosti.

Za osvědčený postup se považuje výpočet ROE na základě průměrného vlastního kapitálu za období kvůli nesouladu mezi výsledovkou a rozvahou.

Co vám říká Return on Equity?

To, zda je ROE považována za dobrou nebo špatnou, bude záviset na tom, co je mezi akciovými protějšky normální. Například veřejné služby mají v rozvaze mnoho aktiv a dluhů ve srovnání s relativně malou částkou čistého příjmu. Normální ROE v sektoru veřejných služeb může být 10% nebo méně. Technologická nebo maloobchodní firma s menšími rozvahovými účty ve vztahu k čistému příjmu může mít běžnou úroveň ROE 18% nebo více.

Dobrým pravidlem je zaměřit se na ROE, která je rovna nebo těsně nad průměrem v odvětví společnosti – tedy ve stejném odvětví. Například předpokládejme, že společnost TechCo si v posledních několika letech udržuje stabilní ROE ve výši 18% v porovnání s průměrem svých vrstevníků, který činil 15%. Investor by mohl dospět k závěru, že řízení společnosti TechCo je nadprůměrné ve využívání aktiv společnosti k vytváření zisků.

Relativně vysoký nebo nízký poměr návratnosti vlastního kapitálu se bude mezi jednotlivými průmyslovými skupinami nebo odvětvími výrazně lišit. Přesto je běžnou zkratkou pro investory považovat návratnost vlastního kapitálu v blízkosti dlouhodobého průměru indexu S&P 500 (14%) za přijatelný poměr a cokoli pod 10% za špatné.

Návratnost vlastního kapitálu a výkonnost akcií

Udržitelná tempa růstu a tempa růstu dividend lze odhadnout pomocí ROE za předpokladu, že poměr je zhruba v souladu nebo těsně nad průměrem skupiny vrstevníků. I když mohou existovat určité problémy, ROE může být dobrým výchozím bodem pro vypracování budoucích odhadů tempa růstu akcií a tempa růstu jejich dividend. Tyto dva výpočty jsou navzájem funkcemi a lze je použít pro snazší srovnání mezi podobnými společnostmi.

ČTĚTE:   Protiklad kletby Leg-Locker

Chcete-li odhadnout budoucí tempo růstu společnosti, vynásobte ROE retenčním poměrem společnosti. Retenční poměr je procento čistého příjmu, které si společnost ponechá nebo znovu investuje do financování budoucího růstu.

ROE a udržitelná míra růstu

Předpokládejme, že existují dvě společnosti se shodnou návratností vlastního kapitálu a čistým příjmem, ale rozdílnými retenčními poměry. To znamená, že každá z nich bude mít jinou míru udržitelného růstu (SGR). SGR je míra, kterou může společnost růst, aniž by si musela půjčovat peníze na financování tohoto růstu. Vzorec pro výpočet SGR je ROE krát retenční poměr (nebo ROE krát jedna minus výplatní poměr).

Například společnost A má ROE 15% a retenční poměr 70%. Podnik B má také ROE 15%, ale má 90% retenční poměr. U společnosti A je míra udržitelného růstu 10,5% (15% * 70%). SGR podniku B je 13,5% (15% * 90%).

Akcie, které rostou pomalejším tempem, než je jejich udržitelné tempo, by mohly být podhodnoceny, nebo může trh počítat s klíčovými riziky. V obou případech je tempo růstu, které je vysoko nad nebo pod udržitelným tempem, důvodem k dalšímu šetření.

Využití návratnosti kapitálu k identifikaci problémů

Je na místě se ptát, proč je lepší průměrná nebo mírně nadprůměrná návratnost vlastního kapitálu než návratnost vlastního kapitálu, která je dvojnásobná, trojnásobná nebo dokonce vyšší než průměr skupiny vrstevníků. Nejsou akcie s velmi vysokou návratností vlastního kapitálu lepší hodnotou?

Někdy je extrémně vysoká návratnost vlastního kapitálu dobrá věc, pokud je čistý příjem extrémně vysoký ve srovnání s vlastním kapitálem, protože výkonnost společnosti je tak silná. Nicméně extrémně vysoká návratnost vlastního kapitálu je často způsobena malým kapitálovým účtem ve srovnání s čistým příjmem, což ukazuje na riziko.

Nekonzistentní zisky

Prvním potenciálním problémem s vysokou návratností vlastního kapitálu by mohly být nekonzistentní zisky. Představte si, že společnost LossCo je již několik let nerentabilní. Ztráty za každý rok jsou zaznamenány v rozvaze v části vlastního kapitálu jako „nerozdělená ztráta“. Tyto ztráty mají zápornou hodnotu a snižují vlastní kapitál akcionářů.

Nyní předpokládejme, že společnost LossCo měla v posledním roce nečekaný zisk a vrátila se k ziskovosti. Jmenovatel ve výpočtu ROE je nyní po mnoha letech ztrát velmi malý, což činí její ROE zavádějícím způsobem vysokou.

Nadbytečný dluh

Druhým problémem, který by mohl způsobit vysokou návratnost vlastního kapitálu, je nadměrný dluh. Pokud si společnost agresivně půjčovala, může zvýšit návratnost vlastního kapitálu, protože vlastní kapitál se rovná aktivům minus dluh. Čím více má společnost dluhů, tím nižší vlastní kapitál může klesat. Běžným scénářem je situace, kdy si společnost půjčí velké množství dluhů, aby odkoupila zpět své vlastní akcie. To může zvýšit zisk na akcii (EPS), ale neovlivní to skutečnou výkonnost nebo tempo růstu.

Záporný čistý příjem

Záporný čistý příjem a záporný vlastní kapitál akcionářů mohou vytvořit uměle vysokou návratnost vlastního kapitálu. Pokud má však společnost čistou ztrátu nebo záporný vlastní kapitál akcionářů, neměla by se návratnost vlastního kapitálu vypočítávat.

ČTĚTE:   Fiskální konec roku

Pokud je vlastní kapitál akcionářů záporný, nejčastější otázkou je nadměrný dluh nebo nekonzistentní ziskovost. Existují však výjimky z tohoto pravidla pro společnosti, které jsou ziskové a využívaly peněžní tok k odkupu vlastních akcií. Pro mnoho společností je to alternativa k výplatě dividend a nakonec to může snížit vlastní kapitál (odkupy se odečítají od vlastního kapitálu) natolik, že se výpočet dostane do záporných čísel.

Ve všech případech by negativní nebo extrémně vysoká úroveň návratnosti vlastního kapitálu měla být považována za varovný signál, který stojí za prošetření. Ve vzácných případech může být negativní poměr návratnosti vlastního kapitálu způsoben programem zpětného odkupu akcií podporovaným peněžními toky a vynikajícím řízením, ale to je méně pravděpodobný výsledek. V každém případě společnost se záporným poměrem návratnosti vlastního kapitálu nemůže být hodnocena vůči jiným akciím s pozitivním poměrem návratnosti vlastního kapitálu.

Omezení návratnosti vlastního kapitálu

Vysoká návratnost vlastního kapitálu nemusí být vždy kladná. Nadměrná návratnost vlastního kapitálu může svědčit o řadě problémů – například o nekonzistentních ziscích nebo nadměrném zadlužení. Záporná návratnost vlastního kapitálu způsobená čistou ztrátou společnosti nebo záporným vlastním kapitálem akcionářů také nemůže být použita k analýze společnosti, ani nemůže být použita k porovnání se společnostmi s kladnou návratností vlastního kapitálu.

Návratnost vlastního kapitálu vs. návratnost investovaného kapitálu

Přestože ROE zkoumá, jak velký zisk může společnost generovat v poměru k vlastnímu jmění akcionářů, návratnost investovaného kapitálu (ROIC) posouvá tento výpočet o několik kroků dále.

Příklad návratnosti vlastního kapitálu

Představte si například společnost s ročním příjmem 1 800 000 dolarů a průměrným vlastním kapitálem akcionářů 12 000 000 dolarů. ROE této společnosti by byla 15%, tedy 1,8 milionu dolarů děleno 12 miliony dolarů.

Vezměme si Apple Inc. (AAPL) – za fiskální rok končící 29. září 2018 společnost vytvořila čistý příjem ve výši 59,5 miliardy dolarů. Na konci fiskálního roku činil vlastní kapitál jejích akcionářů 107,1 miliardy dolarů oproti 134 miliardám dolarů na začátku.

Návratnost vlastního kapitálu společnosti Apple je tedy 49,4%, neboli 59,5 miliardy dolarů / [(107,1 miliardy dolarů + 134 miliard dolarů) / 2].

Ve srovnání se svými vrstevníky měl Apple velmi silný ROE:

Jak vypočítat ROE pomocí aplikace Excel

Vzorec pro výpočet ROE společnosti je její čistý příjem dělený vlastním kapitálem akcionářů. Zde je návod, jak použít Microsoft Excel pro nastavení výpočtu ROE:

Analýza ROE a DuPont

Ačkoli ROE lze snadno vypočítat vydělením čistého příjmu vlastním kapitálem akcionářů, technika zvaná DuPontova dekompozice může rozložit výpočet ROE do dalších kroků. Tato analýza, kterou ve 20. letech 20. století vytvořila americká chemická korporace DuPont, odhaluje, které faktory nejvíce (nebo nejméně) přispívají k ROE firmy.

Existují dvě verze DuPontovy analýzy. První zahrnuje tři kroky:

ROE

=

NPM

ČTĚTE:   Anonymizace dat

×

Obrat aktiv

×

Násobitel vlastního kapitálu

kde:

NPM

=

Čistá zisková marže, míra provozní

účinnosti

Obrat aktiv

=

Míra účinnosti využití aktiv

Násobitel vlastního kapitálu

=

Míra finančního pákového efektu

\begin{aligned} &\text{ROE} = \text{NPM} \times \text{Obrat aktiv} \times \text{Násobitel vlastního kapitálu} \\ &\textbf{kde:} \\ &\text{NPM} = \text{Čistá zisková marže, míra provozní účinnosti} \\ &\text{efficiency} \\ &\text{Obrat aktiv} = \text{Míra účinnosti využití aktiv} \\ &\text{Násobitel vlastního kapitálu} = \text{Míra finančního pákového efektu} \\\\\end{aligned}

​ROE=NPM×Obrat aktiv×Násobitel vlastního kapitálu:NPM=Čistá zisková marže, míra provozní účinnostiAsset Obrat=Míra účinnosti využití aktiv Násobitel vlastního kapitálu=Míra finančního pákového efektu​

​Alternativně, pětikroková verze je následující:

ROE

=

EBT

S

×

S

A

×

A

E

×

(

1

TR

)

kde:

EBT

=

Zisk před zdaněním

S

=

Prodej

A

=

Aktiva

E

=

Akcie

TR

=

Sazba daně

\begin{aligned} &\text{ROE} = \frac{ \text{EBT} }{ \text{S} \times \frac{ \text{S} }{ \text{A} } \times \frac{ \text{A} }{ \text{E} \times ( 1 – \text{TR} ) \\ &\textbf{where:} \\\ &\text{EBT} = \text{Zisk před zdaněním} \\ &\text{S} = \text{Prodej} \\ &\text{A} = \text{Aktiva} \\ &\text{E} = \text{Akcie} \\\ &\text{TR} = \text{Sazba daně} \\\\ \end{aligned}

​ROE=SEBT​×AS​×EA​×(1−TR)where:EBT=Zisk před zdaněním S=Prodej A=AssetsE=EquityTR=Sazba daně​

Rovnice ve třech a pěti krocích poskytují hlubší pochopení ROE společnosti tím, že zkoumají, co se ve společnosti mění, místo aby se dívaly na jeden jednoduchý poměr. Jako vždy u poměrů účetní závěrky by měly být zkoumány ve srovnání s historií společnosti a historií jejích konkurentů.

Co je dobrý ROE?

Stejně jako u většiny ostatních ukazatelů výkonnosti bude to, co se počítá jako „dobrá“ návratnost vlastního kapitálu, záviset na odvětví společnosti a jejích konkurentech. I když se dlouhodobá návratnost vlastního kapitálu společností S&P 500 pohybovala v průměru kolem 18,6 %, konkrétní odvětví mohou být výrazně vyšší nebo nižší. Za předpokladu, že vše ostatní je stejné, bude mít odvětví pravděpodobně nižší průměrnou návratnost vlastního kapitálu, pokud je vysoce konkurenceschopné a potřebuje značná aktiva, aby mohlo vytvářet příjmy. Na druhou stranu odvětví s relativně malým počtem hráčů a kde jsou k vytváření příjmů zapotřebí pouze omezená aktiva, mohou vykazovat vyšší průměrnou návratnost vlastního kapitálu.

Jak se počítá ROE?

Pro výpočet ROE analytici jednoduše vydělí čistý výnos společnosti jejím průměrným vlastním kapitálem akcionářů. Protože vlastní kapitál akcionářů se rovná aktivům minus závazky, ROE je v podstatě měřítkem výnosu vytvořeného z čistých aktiv společnosti. Protože hodnota vlastního kapitálu může během daného účetního období kolísat, použije se průměrný vlastní kapitál akcionářů.

Jaký je rozdíl mezi návratností aktiv (ROA) a ROE?

Návratnost aktiv (ROA) a ROE jsou si podobné v tom, že se obě snaží odhadnout, jak efektivně společnost vytváří své zisky. Zatímco však ROE porovnává čistý příjem s čistými aktivy společnosti, ROA porovnává čistý příjem pouze s aktivy společnosti, aniž by odečetla její závazky. V obou případech společnosti v odvětvích, v nichž činnosti vyžadují významná aktiva, pravděpodobně vykáží nižší průměrný výnos.